Cọ đánh phấn mắt

Được sử dụng để đánh phấn mắt lên mí mắt và lông mi.